PRAWO BANKOWE

  • zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych,
  • opracowywanie i opiniowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń,
  • prowadzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej postępowań windykacyjnych wobec
  • tworzenie i opiniowanie projektów aktów prawnych – regulaminów, wzorów, oraz poszczególnych produktów bankowych
  • tworzenie i opiniowanie umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych,