PRAWO KARNE

Zapewniamy pełną reprezentację w postępowaniu karnym na wszystkich

jego etapach (tj. postępowaniu przygotowawczym, sądowym, odwoławczym) zarówno w roli

obrońcy oskarżonych jak i pełnomocników osób pokrzywdzonych. Sporządzamy pisma

procesowe i środki zaskarżenia, zażalenia, apelację, kasację.

W ramach spraw karnych prowadzimy także sprawy związane z postępowaniem karnym

wykonawczym tj. o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie skazanych,

udzielenie przerw w odbywaniu kary.